Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19

19-03-2020

Het kabinet heeft op 15 maart bekendgemaakt dat scholen, waaronder alle scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april geen onderwijs meer verzorgen op hun locaties. Het doel van deze maatregel is om van de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In dit servicedocument staat informatie over wat leerbedrijven kunnen of moeten doen.

 

Aanbevelingen voor bbl en bol

 

Beroepspraktijkvorming (bbl)

 • Bbl-onderwijs dat bij bedrijven plaatsvindt kan doorgaan, op voorwaarde dat de ontvangende organisatie of school dat toestaat, dat iedereen handelt volgens de richtlijnen van de overheid en dat het onderwijs plaatsvindt op een wijze die past bij de richtlijnen van RIVM en GGD.
 • In de bbl is doorgaans sprake van een arbeidsovereenkomst. Daarom is het in eerste instantie aan de werknemer (student) en het leerbedrijf om te beoordelen of zij de beroepspraktijkvorming in het leerbedrijf wel of niet voortzetten. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, eindigt doorgaans ook de praktijkovereenkomst. De verbintenis met de school blijft dan wel bestaan. Er moet dan een vervangende leerwerkplek worden gevonden.

 

Beroepspraktijkvorming (bol)

 • De beroepspraktijkvorming in de bol gaat door, tenzij het bedrijf vanwege de overheidsrichtlijnen moet sluiten (bijvoorbeeld horeca) of het leerbedrijf de activiteiten zelf staakt of de student niet meer wil of kan begeleiden.
 • Bol-onderwijs dat bij bedrijven plaatsvindt kan doorgaan, op voorwaarde dat de ontvangende organisatie of school dat toestaat, dat iedereen handelt volgens de richtlijnen van de overheid en dat het onderwijs plaatsvindt op een wijze die past bij de richtlijnen van RIVM en GGD.
 • De student heeft het recht om tijdelijk geen bol-stage te volgen als dit volgens hem te risicovol is. Als de student besluit de stage te onderbreken, moet hij de school en het leerbedrijf schriftelijk daarover inlichten.
 • De school blijft studenten (op afstand) begeleiden die hun stage continueren.
 • Voor stagiaires die een buitenlandstage lopen is het advies om de stage voortijdig te beëindigen en naar Nederland terug te keren. Als de student weigert terug te keren, ligt de verantwoordelijkheid voor deze keuze bij de student (als hij meerderjarig is).
 • Als studenten niet meer bij hun leerbedrijf terechtkunnen voor hun stage, kunnen scholen eventueel een beroep doen op de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om alternatieven te zoeken.

Drie situaties

In de volgende drie situaties wijkt de bol af en zijn eventueel nadere afspraken nodig:

 1. De beroepspraktijkvorming stopt omdat het leerbedrijf verplicht sluit (bijvoorbeeld in de horeca). In deze situatie is het aan het onderwijsteam te beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden, zonder dat de uren geheel gemaakt worden. Zo nee, dan moet de beroepspraktijkvorming later ingehaald worden, ook als dat betekent dat de opleiding langer duurt.
 2. De beroepspraktijkvorming stopt omdat het leerbedrijf zelf besluit te sluiten. Dan geldt hetzelfde als in situatie 1.
 3. De stagiaire wordt gevraagd te komen helpen in cruciale sectoren buiten beroepspraktijkvorming om. Studenten kunnen, ook wanneer hun stage of andere onderwijsvorm is geannuleerd, als student-vrijwilliger bijvoorbeeld in een zorgschool werkzaam zijn. Voor deze (arbeids)relatie moeten zij aparte afspraken te maken met de zorgschool, bijvoorbeeld over aansprakelijkheid.

Educatie en inburgering

Adviezen voor educatie en inburgering vergen nog nadere uitwerking.

 

FAQ

Voor vragen en nadere duiding over bovenstaande én over nieuwe onderwerpen komt vanaf woensdag 18 maart een pagina met frequently asked questions (FAQ) op de websites van de MBO Raad en het Kennispunt Onderwijs & Examinering.

 

Zie voor meer relevante informatie:

 

Gertrud van Erp

Secretaris onderwijs

VNO-NCW en MKB-Nederland

+31 70 3490 221

+31 6 1135 1735