Provinciale Statenverkiezingen

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Deze worden een keer in de vier jaar gehouden. Stemgerechtigde inwoners van een provincie kiezen rechtstreeks hun vertegenwoordigers in het ‘provincieparlement’. De leden van de Provinciale Staten kiezen vervolgens de Gedeputeerde Staten. Deze gedeputeerden vormen met de Commissaris van de Koning de ‘regering’ van de provincie, te vergelijken met een college van burgemeester en wethouders. Op dezelfde dag vinden ook de Waterschapsverkiezingen plaats.

Provincie belangrijke speler voor bedrijfsleven

De provincies zijn een belangrijke speler voor het bedrijfsleven, meer dan vaak wordt beseft. Het werk van de provincie is niet zo zichtbaar en tastbaar als dat van het Rijk of een gemeente. Provincies zijn echter van groot belang voor de samenhang in de regio: zorgen voor een afgewogen balans tussen steden en landelijk gebied en tussen gemeenten. Ze zijn daarnaast vergunningverlener, en hebben invloed op bestemmingsplannen. Provincies zijn ook belangrijk als aanbesteder. Jaarlijks kopen ze voor honderden miljoen producten, diensten en werken in bij het bedrijfsleven, bijvoorbeeld voor de aanleg en het onderhoud van wegen of bruggen. Daarnaast spelen ze een belangrijke rol bijvoorbeeld bij het terugdringen van de uitstoot van stikstof, de energietransitie en de ruimte die beschikbaar is voor werk en ondernemerschap.

 

Sterke regionale economie

Een regionaal sterke economische structuur is onontbeerlijk. Samen met de gemeenten dragen de provincies verantwoordelijkheid voor een veerkrachtige regionale economie, een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en voldoende ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor ondernemers. De specifieke belangen van mkb-ondernemers mogen daarbij niet uit het oog worden verloren.

 

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

De provincie speelt een grote rol als het gaat om bereikbaarheid en toegankelijkheid. Het is de provincie die bepaalt waar (hoofd-)wegen, spoorweg- en scheepvaartverbindingen, woon- en industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Ook is ze verantwoordelijk voor het beheer van de vaarwegen en het grondwater en moet ze zorgen voor voldoende schoon drinkwater en een goede zwemwaterkwaliteit. Maar ook op thema’s als de energietransitie, het topsectorenbeleid, bruisende steden, beleid voor recreatie en toerisme en het techniekpact kunnen provincies voor het bedrijfsleven een rol spelen.

Wat ondernemers belangrijk vinden

Branche- en regionale organisaties vragen in manifesten en brieven aandacht van provinciebestuurders overheden en politiek voor wat zij belangrijk vinden in hun provincie. Hier vindt u de manifesten en brieven:

 

VNO-NCW Midden en MKB Midden

Drents netwerk voor centrumgebieden, VNO-NCW MKB Drenthe alsmede vanuit de betrokken Drentse gemeenten

Limburgse Werkgeversvereniging LWV

MKB Limburg en Centrum Platform Limburg

Ondernemend Limburg (LWV, MKB-Limburg en LLTB)

VNO-NCW Brabant Zeeland

VNO-NCW West

VNO-NCW MKB-Noord

Economisch Forum Holland boven Amsterdam

 

BRANCHES

 

Bouwend Nederland

evofenedex

Gastvrij Nederland

Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Bouwend Nederland

Koninklijke Metaalunie

 

 
Lees meer
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.