Klimaatakkoord en energietransitie

Het bedrijfsleven steunt de ambitieuze koers van het kabinet als het gaat om klimaatbeleid. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de nationale reductiedoelstelling van 49 procent CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 te bereiken. Het klimaatakkoord is in uitvoering, maar het bedrijfsleven is van mening dat er in alle 5 sectoren meer snelheid in de uitvoering moet komen. Anders worden de doelstellingen voor 2030 niet gerealiseerd.

Snel investeren in nieuwe energie-infrastructuur

Het instrument CO2-heffing over vermijdbare uitstoot is in werking getreden maar zal vanwege de coronacrisis later in de tijd tot uiting komen dan oorspronkelijk beoogd. De 6 industrieclusters hebben een Cluster Energie Strategie opgesteld met daarin de specifieke transitieroutes en investeringen, en de daarvoor extra benodigde energie-infrastructuur (bijvoorbeeld vanwege elektrificatie), inzet van duurzame waterstof, afvoer van afgevangen CO2 en gebruik van restwarmte ten behoeve van verwarming van nabijgelegen gebouwen en woningen. Het is noodzakelijk dat de extra benodigde energie-infrastructuur nu snel wordt aangelegd zodat de industrie met vertrouwen kan investeren in de transitie en de doelstellingen tijdig worden gerealiseerd, waardoor de bedrijven de extra (nationale) CO2-heffing kunnen ontlopen.
Verder is een goede praktijktoets bij de internationale (industriële) investeerders cruciaal. De onzekerheid maakt dat de industrie nu al terughoudend wordt met nieuwe duurzame investeringen. Daarmee is niemand gediend als we juist willen uitgroeien tot een groene koploper.

 

Gebruik veilingopbrengsten ETS voor de energietransitie

Het zou goed zijn als de alsmaar oplopende ETS-veilingopbrengsten – tot 2030 met vele miljarden – volledig worden ingezet om de energietransitie te faciliteren voor burgers en bedrijven. Het kabinet maakt daar nu gelukkig voor het eerst een begin mee. Er is geen enkele reden voor terughoudendheid, ook niet om hiermee de concurrentiepositie van bedrijven te beschermen. De overheid verkoopt straks immers uitstootrechten aan buitenlandse bedrijven met nog vermijdbare uitstoot. Dit plaatst de Nederlandse koplopers in een ongunstige positie.

 

Zorg dat reductiedoelstelling mobiliteit ook gehaald kan worden

Goed nieuws is dat in de plannen voor de mobiliteit nu eindelijk de stap wordt gemaakt naar het slimmere en efficiëntere 'anders betalen voor mobilieteit'. Samen met gestage groei van zero-emissie personenauto’s en duurzame motorbrandstoffen vormt dit een totaalpakket om de reductiedoelstelling voor specifiek mobiliteit in 2030 te realiseren. Er is nog wel zorg omtrent de kansen voor zero-emissie bestelbussen en vrachtwagens. Vanwege de invoering van circa 25 tot 40 zero-emissie zones in steden per 2025 moeten er meer en betere faciliteiten komen om in 2025 voldoende zero-emissie bestelauto’s op de weg te hebben.

 

Verduurzamen bestaande bouw veel te traag

De snelheid in het verduurzamen van bestaande gebouwen en woningen blijft veel te laag. Versnelling en een inhaalslag zijn absoluut nodig om de doelstelling  voor 2025 te realiseren.

 

Green Deal en Fit for 55

In juli 2021 heeft de Europese Commissie een ambitieus pakket met wetgevingsvoorstellen gepresenteerd voor realisatie van de verhoogde reductiedoelstelling voor 2030 en het realiseren van een klimaatneutrale economie in Europa in 2050. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van Fit for 55 (FF55) voor doelstellingen en instrumentatie van het Nederlandse klimaatakkoord. 

 

 
Lees meer