Administratieve lasten en regeldruk

Regeldruk is vaak een bron van irritatie en hinder voor veel ondernemers. Regeldruk (in brede zin: nalevingskosten, administratieve- én toezichtlasten) houdt ondernemers van het ondernemen af. Daarom is het verminderen van regeldruk een belangrijk aandachtspunt voor ons. Systematisch en consequent moet het mes worden gezet in allerlei administratieve lasten en overbodige regels. Dat geeft ondernemers meer ruimte en zorgt voor lagere kosten.

MKB-Toets bij nieuwe wet- en regelgeving

Het kabinet streeft naar merkbare regeldrukvermindering. Daarom werkt het nauw samen met ondernemers bij het aanpakken van knelpunten en bij het ontwikkelen van nieuwe wet- en regelgeving. Via de MKB-Toets krijgen groepen van individuele ondernemers of vertegenwoordigers van brancheorganisaties namens hen, de mogelijkheid om met departementen mee te denken over de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van nieuwe wet- en regelgeving of alternatieven daarvoor. Door vooraf de praktijk van ondernemers goed te betrekken moet regeldruk worden voorkomen.

 

Strategische Commissie betere regelgeving bedrijven

Naast de MKB-toets voor nieuwe wet- en regelgeving is er een Strategische Commissie Betere Regelgeving Bedrijven die bestaande regeldruk aanpakt. De commissie bestaat uit ondernemers en ambtenaren. Het doel van de strategische advisering is om de werkbaarheid van de regelgeving  voor bedrijven, met speciale aandacht voor het mkb, te vergroten.

 

Maatwerkaanpak sectoren

Voor sectoren is het mogelijk om een maatwerkaanpak te starten. Het doel is om in sectoren of domeinen waar de regeldichtheid groot is, de knelpunten te inventariseren en op te lossen die in de praktijk voor de meeste overlast zorgen.

 

Adviescollege Toetsing Regeldruk

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) is aangesteld om voorgenomen wet- en regelgeving te toetsen op regeldruk. ATR is de opvolger van Actal en kan zelfstandig adviseren over alternatieve en regelluwe opties voor aangekondigde wet- en regelgeving. Door deze rol aan het begin van het wetgevingsproces heeft ATR de mogelijkheid om onnodige regeldruk te voorkomen. Indien van toepassing bekijkt ATR of de MKB-toets heeft plaatsgevonden en of deze op adequate wijze is verwerkt.

 
Lees meer