SZW-subsidieregeling MDIEU

Wat is de SZW-subsidieregeling MDIEU?

Het kabinet heeft op 5 juni 2019 een akkoord bereikt met sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het pensioenakkoord bevat afspraken over duurzame inzetbaarheid die eraan moeten bijdragen dat mensen hun pensioen gezond werkend kunnen bereiken. Een van die afspraken betreft de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden: MDIEU. Deze subsidieregeling omvat het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. De MDIEU loopt van 2021 tot en met 2025 en voor deze regeling is in totaal € 964 miljoen beschikbaar.

 

MDIEU - Officiële documenten

 

Toolkit

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een toolkit gemaakt. Hiermee worden sectoren ondersteund bij de aanvraag van subsidie voor een activiteitenplan op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

 

Bekijk de toolkit voor diverse voorbeelden, handleidingen en protocollen.

 

Hulp opstellen activiteitenplan

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een activiteitenplan? Er is hulp beschikbaar van Sociale Partners Samen voor Duurzame Inzetbaarheid (SPDI). In een (kosteloze) ontwerpsessie vertalen zij de grootste knelpunten uit de sectoranalyse naar concrete activiteiten voor in het activiteitenplan.

 

Maak een afspraak via info@duurzaamaanhetwerk.nl of kijk hier voor meer informatie.

 

De AWVN-werkgeverslijn

Er is een mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen via de AWVN-werkgeverslijn. Via deze werkgeverslijn kunt u al uw vragen over de RVU-wet en de MDI&EU-subsidieregeling voorleggen.
Bel +31 70 850 86 05 of stuur uw vraag per e-mail naar werkgeverslijn@awvn.nl


Q&A over subsidiergeling MDIEU

Voor de regeling moeten specifieke groepen worden benoemd om in aanmerking te komen voor subsidie op de regeling.
Moeten dat beroepsgroepen zijn of mag dat ook bijvoorbeeld op dienstlengte?

Voor de subsidieregeling moeten sociale partners definiëren wat "zwaar werk" is in de sector en zij moeten dat ook onderbouwen in de sectoranalyse.
Dienstlengte als periode van "blootstelling" kan daarbij een rol spelen, maar niet als zelfstandig criterium.

 

 

Kunnen individuele werkgevers in het kader van het MD&IEU-traject alleen via een sector een subsidieaanvraag doen?

De subsidieregeling kan aangevraagd worden door een sector. Mogelijk komt er vanaf de derde aanvangsperiode een mogelijkheid voor individuele bedrijven om zelf een aanvraag in te dienen, wanneer op basis van de eerste en tweede aanvraagperiode blijkt dat te veel bedrijven via sectoren geen toegang hebben tot de subsidieregeling.

 

 

Geldt de subsidie op de sectoranalyse ook als je toch geen subsidieaanvraag indient voor de regeling zelf?

De subsidie voor de sectoranalyse wordt verstrekt als de samenwerkingspartners de intentie hebben om de MDI&EU-subsidie aan te vragen. In de sectoranalyse wordt het voorwerk gedaan op basis waarvan het activiteitenplan wordt opgesteld waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

 

Moet de 20.000 euro voor de sectoranalyse terugbetaald worden als je niets doet met de uitkomsten van die sectoranalyse?

Op basis van de sectoranalysen kunnen de samenwerkingspartners tot de conclusie komen dat subsidie aanvragen toch niet zinvol is. Als dat voldoende onderbouwd kan worden zal SZW de subsidie niet terugvorderen.

 

 

Wie is de hoofdaanvrager van de sectoranalyse?

De hoofdaanvrager is een van de samenwerkingspartners, waarbij bijvoorbeeld een O&O-fonds de daaraan verbonden werkzaamheden verricht en als "contactpersoon" optreedt.

 

 

Onze sector heeft nog geen 20.000 werknemers maar wel een goede infrastructuur met een A&O-fonds en mobiliteitscentrum.
Wat is dan de kans dat wij als zelfstandige sector in aanmerking komen voor de subsidie voor de sectoranalyse?
Zijn we verplicht een samenwerking te zoeken met andere sectoren? Is er een selectie 'aan de poort' of wordt na 100 sectoren de regeling gesloten?

De subsidieregeling kent een grote vrijheid in de aanwending van de subsidie. Dat betekent dat de beoordeling potentieel complex is. Met te veel aanvragen zou dat tot problemen kunnen leiden. We verwachten dat er ook verschillende "standaard" aanvragen zullen ontstaan waardoor ook kleinere sectoren in staat zullen zijn om een subsidieaanvraag in te dienen.

 

 

Is de pot aan subsidie beperkt?

Voor de periode 2021 tot en met 2024 is in totaal 960 miljoen euro beschikbaar. Daarvan kan 75% besteed worden aan subsidiëring van RVU-regelingen (circa 50.000 deelnemers) en 25% aan DI-projecten. Dit is op zich geen "beperkt" bedrag. Het is belangrijk om daarbij te realiseren dat voor de subsidiering van de RVU-regeling de eigen bijdrage 75% is (bij een uitkering van 21.200 euro is maximaal 5.300 euro gesubsidieerd) en bij de DI-activiteiten 50%.

 

 

 

Extra informatie

Op de website van werkgeversorganisatie AWVN staat een aantal interessante blogs over de RVU‑vrijstelling uit het pensioenakkoord: