Onze koers: Naar een sterker NL

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een update gemaakt van de in 2021 gepresenteerde koers. Onder de titel ‘Naar een sterker NL. Een agenda voor hernieuwd vertrouwen in de toekomst en een weerbaar Nederland’ zetten VNO-NCW en MKB-Nederland een aantal nieuwe accenten. Ook is er extra aandacht voor de veiligheid en de economische weerbaarheid van Nederland, nu dreigingen (online en fysiek) zijn toegenomen.

 

Beleidsagenda onverminderd actueel

In de update van 17 april 2024 constateren VNO-NCW en MKB-Nederland dat de eerdere analyse onveranderd actueel is. De spanningen in de samenleving zijn daarbij helaas eerder toe- dan afgenomen. Het ondernemings- en investeringsklimaat is verder verslechterd en de overheid is niet goed in staat grote maatschappelijke opgaven op te lossen en de uitvoering van beleid stokt op tal van terreinen. Hierbovenop komt een fundamentele verslechtering van de internationale veiligheidssituatie met een grootschalige oorlog en dreiging aan de Europese oostgrens. Ook bedreigen cybercriminelen en staten onze kritieke (digitale) infrastructuur en democratie en blijft Europa achter in de wereldwijde technologierace.

 

Wat er moet gebeuren

Op de pijler economie (productief NL) is het volgens de ondernemingsorganisaties zaak om komende jaren flink gas bij te geven om te zorgen dat onze productiviteit (productiviteitsoffensief) en ons ondernemingsklimaat weer verbetert. Dit met een steviger inzet op innovatie, minder regels, meer ruimte voor ondernemerschap en extra aandacht voor de digitale vaardigheden van mensen en innovatie.

 

Voor een sociaal Nederland -en om werknemers meer grip te geven op hun leven en werk- dienen de in de SER afgesproken arbeidsmarkthervormingen te worden geïmplementeerd en moet er meer werk worden gemaakt van sociale innovaties. Verder moet werken meer lonend worden en is onder andere meer regie nodig op wat onze economie aan arbeidsmigratie nodig heeft. Ook moeten de onderwijsscores (PISA) snel worden verbeterd.

 

Voor een duurzaam Nederland moeten vooral de bestaande klimaatplannen worden uitgevoerd (niet weer nieuw beleid!) en is het zaak te beginnen met het bouwen van nieuwe circulaire productieketens (NB mede om Nederland weerbaarder te maken). Verder zijn een snellere vergunningverlening, meer bouwlocaties en meer ruimte voor werklocaties nodig. De inrichting van ons land kan slimmer (onder andere klimaat-adaptief), zodat schaarse ruimte minder een rol speelt. Extra aandacht voor (o.a. het aanbod en kwaliteit van) water is cruciaal.

 

Voor een veilig en economisch weerbaar Nederland moeten we in woord en daad voldoen aan de NAVO-norm van tenminste 2 procent van het bbp. Verder zijn een strategisch industriebeleid (inclusief aandacht voor sleuteltechnologieën), grondstoffenbeleid en een sterke handelspolitiek meer dan ooit nodig. Cybercriminaliteit groeit hard. Het (publiekprivaat) tegengaan van cybercrime en ondermijning is topprioriteit. 

 

Ondernemers willen graag bijdragen aan de oplossingen

In de update van de koers constateren VNO-NCW en MKB-Nederland verder dat de overheid nog steeds overbelast is. ‘Ondernemers hebben de kennis en veranderkracht om zaken voor elkaar te krijgen en willen graag onderdeel van de oplossing zijn van de grote problemen van NL.'

 

Omslag brochure 'Naar een sterker NL' Lees hier de update: Naar een sterker NL. Een agenda voor hernieuwd vertrouwen in de toekomst en een weerbaar Nederland’

 

 

 

 

Ondernemen voor brede welvaart

'Ondernemen voor Brede Welvaart'. Dat is samengevat de visie van VNO-NCW en MKB-Nederland, die de organisaties op 10 februari 2021 bekend maakten. Na een uitgebreide dialoog met leden en de samenleving kiezen ondernemingsorganisaties voor een kompas dat zich richt op het bereiken van een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te maken. Bovendien draagt het bedrijfsleven hiermee bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

 

Met 'Brede Welvaart' als leidraad en een rol in het samenspel met de overheid en de samenleving willen VNO-NCW en MKB-Nederland vormgeven aan een nieuw Rijnlands model. Meer informatie is te vinden in het persbericht dat bij de bekendmaking werd uitgebracht. En in deze video vertellen Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) en Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) hier meer over. 'Brede verantwoordelijkheid is een verantwoordelijkheid, geen gunst', zegt Thijssen in opinieblad Forum

 

 

Wij willen met jou bouwen aan een duurzamer, inclusiever en welvarend Nederland: #OndernemenvoorNL

Ondernemen voor Nederland  

VNO-NCW en MKB-Nederland bouwen de verbinding naar de samenleving op alle niveaus (lokaal, regionaal en nationaal) op alle mogelijke maatschappelijke thema’s uit, door de door de organisaties opgezette ‘bruginfrastructuur’ waar we leden, ngo’s en andere initiatieven verbinden. Daarnaast nemen VNO-NCW en MKB-Nederland op lokaal, regionaal of landelijk niveau in praktijk initiatieven op het gebied van brede welvaart. En is een structuur opgezet voor het ontdekken en ontwikkelen van dit soort initiatieven en stimuleren de deelname van bedrijven daaraan.

 

Agenda 2030 van VNO-NCW en MKB-Nederland

In onze Agenda 2030 staan tientallen beleidsvoorstellen voor het kabinet en een hele trits aan acties waar het bedrijfsleven zelf mee aan de slag gaat. Lees 'Ondernemen voor brede welvaart - Naar nieuw Rijnlands samenspel', onze Agenda 2030.

 

Download ook de samenvatting van Agenda 2030 en bekijk deze overzichtelijk infographic.

 

Agenda NL 2030: Creating broad welfare through enterprise - Towards a new Rhine model'. Click here for the English version. And click here for a summary

 

De Agenda 2030 en de koers is voor een belangrijk deel gebaseerd op het eindrapport van het Brugproject

 

Ondernemersagenda voor groeiondernemersagenda

Wat daarvoor nodig is om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, komt aan de orde in onze Ondernemersagenda voor groei. In die agenda doen we tal van voorstellen om ondernemers in staat te stellen te doen waar ze goed in zijn: ondernemen.

 

Een groeiend midden- en kleinbedrijf in sterke ecosystemen met grotere bedrijven is één van de krachtigste motoren om onze brede welvaartsambities te realiseren. Zoals in onze Agenda NL 2030 uiteengezet, is er al enige tijd te weinig doorgroei van mkb-bedrijven. Dat groeitempo moet structureel omhoog. Ook op dat punt doen we in deze agenda de nodige voorstellen.  

 

Wij #ondernemenvoorNL

 

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

 

Meer over VNO-NCW en MKB-Nederland:
Wie is VNO-NCW eigenlijk en wat doet VNO-NCW?
• Wat is de missie van MKB-Nederland en wat doet MKB-Nederland?