‘Klimaatplannen Europese Commissie gaan helpen stevig te versnellen’

14-07-2021

‘De nieuwe klimaatplannen van de Europese Commissie gaan helpen om Europa versneld klimaatneutraal te maken en zorgen voor een eerlijker speelveld in de EU.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie. Komende tijd gaan de ondernemingsorganisaties met hun leden de verschillende wetsvoorstellen in detail bestuderen. In hun nieuwe koers hebben zij klimaat, naast het versterken van het verdienvermogen en een inclusief Nederland ook als topprioriteit benoemd. ‘Wij zien dat het sneller moet en deze plannen bieden daarvoor een goed vertrekpunt.’

 

Verzameling wetsvoorstellen

De Commissie presenteerde vandaag -onder leiding van vicevoorzitter Frans Timmermans- het zogeheten ‘Fit for 55’ pakket, een grote verzameling aan wetsvoorstellen om te zorgen voor 55% minder koolstofdioxide in 2030. De maatregelen lopen daarbij uiteen van een zogeheten grensheffing voor met CO2 uitstoot geproduceerde producten van buiten de EU tot vernieuwing van het emissiehandelssysteem (ETS) tot nieuwe doelen voor hernieuwbare energie, het planten van meer bomen tot tal van specifieke sectorale maatregelen.

 

Europese stappen maken versnelling in Nederland mogelijk

Nederland kan volgens VNO-NCW en MKB-Nederland dankzij een gecoördineerde Europese aanpak sneller en tegen lagere kosten CO2-emissiereducties realiseren. Een Europese aanpak creëert immers schaal en een gelijk speelveld binnen de EU. En omdat de Europese CO2-prijs in 2030 omhoog gaat richting het niveau van de Nederlandse CO2-heffing van 125 euro per ton, wordt de concurrentie eerlijker.

 

Oneerlijke concurrentie tegengaan

De ondernemingsorganisaties zijn positief dat de Commissie komt met een grensheffing voor producten als ijzer/staal/aluminium, elektriciteit, cement en kunstmest, zodat oneerlijke concurrentie van buiten Europa wordt vermeden en er ook in andere landen een prikkel ontstaat om te verduurzamen. Om te zorgen dat Europese exporteurs elders op de wereldmarkt geen nadelen ondervinden van het nieuwe Europese beleid is volgens de ondernemingsorganisaties nog wel aanvullend beleid nodig.

 

Gebouwde omgeving en transport

In sectoren als mobiliteit en de gebouwde omgeving kan nog stevig worden versneld om de CO2-uitstoot terug te brengen en de Europese Commissie doet hier een hele serie voorstellen voor. Zo komen er extra bijmengverplichtingen voor duurzame brandstoffen en voor de normering van voertuigen en gebouwen. Belangrijk daarbij is dat bijvoorbeeld hogere kosten voor burgers en mkb-ondernemers worden verzacht om de transitie echt te laten slagen. ‘Het is goed dat de Commissie hier al expliciet aandacht aan geeft in de plannen.’

 

Overheid moet uitvoering klimaatakkoord nu echt ter hand nemen

Om de EU-plannen realiteit te maken in eigen land is het zaak dat de Nederlandse overheid de uitvoering van het klimaatakkoord nu echt ter hand neemt volgens VNO-NCW en MKB-Nederland. Zo moet de benodigde infrastructuur voor waterstof, CO2 en elektriciteit worden aangelegd en is bijvoorbeeld ondersteuning nodig om onrendabele investeringen te overbruggen. Verder moet op diverse terreinen wet- en regelgeving worden aangepast en dient een krachtige beleidsuitvoering op poten te worden gezet.