CPB: Economisch herstel in zicht, maar gevolgen coronacrisis werken nog door

31-03-2021

In de basisraming gaat het Centraal Planbureau uit van een verwachte economische groei met ruim 2% in 2021 en 3,5% in 2022. De economische groeicijfers zijn door de tweede coronagolf voor 2021 iets lager dan in de raming die in november is gepubliceerd. De verrassende daling van de werkloosheid in de afgelopen maanden heeft geleid tot een neerwaartse bijstelling van de werkloosheidsraming.
De corona-recessie drukt de loonstijging in 2021 en daarmee de toename van de koopkracht.

 

Vanwege de grote onzekerheid zijn naast de basisraming een pessimistisch en een optimistisch scenario in de publicatie opgenomen. In het pessimistische scenario veroorzaken nieuwe coronavarianten in het najaar opnieuw een corona-uitbraak. Deze nieuwe uitbraak leidt weer tot extra voorzichtigheid bij huishoudens en nieuwe restricties, waardoor het bbp opnieuw afneemt en de werkloosheid nog verder oploopt. In het optimistische scenario zorgen positieve verwachtingen bij huishoudens en bedrijven voor een krachtiger herstel na het opheffen van de contactbeperkingen.

 

Naast het Centraal Economisch Plan 2021 is een actualisatie van de middellangetermijnverkenning gepubliceerd. Deze biedt een doorkijk naar 2022-2025 en kan worden gebruikt voor de doorrekening van het regeerakkoord. De groei van het bruto binnenlands product (bbp) is 2,0% per jaar in 2022-2025. Het overheidstekort loopt, op basis van ongewijzigd beleid, terug tot 1,0% van het bbp in 2025. Het houdbaarheidstekort, dat een indicatie geeft van de mate waarin lasten verschoven worden naar toekomstige generaties, is door de coronacrisis verslechterd tot 1,8% van het bbp.