Verlaging rekenrente doet lastenverlichting verdampen

10-09-2015
  • Verlaging rekenrente heeft grote gevolgen voor pensioenfondsen
  • Ongelukkig dat Nederland nu weer afwijkt van Europese afspraken

De verlaging van de rekenrente door De Nederlandsche Bank kan nadelige gevolgen hebben voor pensioenfondsen én de Nederlandse economie. Afgelopen juli heeft DNB de rekenrente voor pensioenfondsen aangepast om te voorkomen dat deze zich te rijk zouden rekenen. De rekenrente voor de langere termijn is verlaagd van 4,2 naar 3,3 procent. Aan de hand hiervan berekenen pensioenfondsen hoeveel geld ze in kas moeten hebben om toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Door het verlagen van de rekenrente verslechtert de positie van de pensioenfondsen en zal het koopkrachtherstel langer op zich laten wachten.

De Pensioenfederatie heeft berekend dat deze aanpassing leidt tot een gemiddelde daling van de dekkingsgraad in 2020 van 10 à 15 procentpunten. De kostendekkende pensioenpremie in het jaar 2021 stijgt hierdoor fors met wel 15 tot 20 procent. Dat brengt op termijn een ongewenste structurele stijging van de lasten voor werkgevers en werknemers van in totaal vijf miljard euro met zich mee. Op die manier dreigt het effect van de geplande vijf miljard euro lastenverlichting volledig te verdampen.

Het is ongelukkig dat Nederland met deze eigen interpretatie nu afwijkt van de Europese afspraken. De gevolgen van het besluit voor pensioenfondsen en stakeholders zijn nog onvoldoende onderzocht en zullen eerst goed in kaart moeten worden gebracht. Er vindt op dit moment weliswaar overleg plaats van sociale partners met staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de negatieve gevolgen van het ufr-besluit te voorkomen, maar tot gezamenlijke conclusies heeft dit nog niet geleid. Vooral de opwaartse druk op premies baart werkgevers hierbij zorgen. Het is daarom van belang dat aan sectoren en ondernemingen maximale vrijheid wordt geboden om zélf uit de bestaande wettelijke mogelijkheden de beste methode te kiezen om de eigen premie te bepalen.

Bovendien zou voor de nabije toekomst gezocht moeten worden naar een manier om te voorkomen dat er in Nederland, naast elkaar, zowel een Europese als een Nederlandse uitleg over de rekenrente voor de lange termijn kan bestaan.

Dit artikel komt uit de print Forum