Wetsvoorstel schrappen korting op de zorgpremie dwarsboomt de beweging naar meer preventie en gezondheid

18-01-2021

Gezamenlijke reactie van VNO-NCW, MKB-Nederland, AWVN, Adfiz en het Verenigd Zorgcollectief voor internetconsultatie

 

Graag maken wij als brancheverenigingen van werkgevers, financieel adviseurs en zorgcollectiviteiten gebruik van de gelegenheid om te reageren op de internetconsultatie over de afschaffing van de mogelijkheid van korting op de nominale zorgpremie van 5% per 1 januari 2023.

 

Samenvatting:

  • Het wetsvoorstel ondergraaft bestaand vitaliteitsbeleid van werkgevers. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor ziekteverzuim en arbeidsdeelname. Het wetsvoorstel staat haaks op de inzet van de bewindslieden van VWS op preventie (zie de contourennota zorg) én op het bredere kabinetsbeleid (ministerie van SZW) om werkenden in goede gezondheid hun werk te laten doen bij een stijgende pensioenleeftijd. Het wetsvoorstel kan ten slotte leiden tot ongewenste extra incassoproblemen bij de inning van de zorgpremie.
     
  • Werkgevers zijn de belangrijkste financier van de Zorgverzekeringswet (19 miljard euro per jaar), terwijl werkend Nederland het minst gebruik maakt van de Zorgverzekeringswet. De korting van maximaal 6 euro per maand op de nominale zorgpremie moet worden gezien in het licht van de bijdrage van werkend Nederland tot 460 euro per werkende per maand. Voor werkgevers is de mogelijkheid van werkgeverscollectiviteiten een vorm van countervailing power tegenover zorgverzekeraars, om zo effectief afspraken te maken voor/namens werkenden. Daar heeft het hele stelsel profijt van. Met dit wetsvoorstel valt deze mogelijkheid weg per 2023.
     
  • Het wetsvoorstel is 'penny wise, pound foolish'. Uit een MKBA-analyse blijkt dat het vitaliteits-beleid in werkgeverscollectiviteiten leidt tot een win-win-situatie voor de werkgever, de werkende én de maatschappij. Zelfs degenen die de korting betalen, hebben voordeel omdat dankzij dit beleid van werkgevers de zorgconsumptie afneemt. Of zoals de onderzoekers het formuleren: "Daarmee wordt bevestigd dat de relatief kleine concessie aan solidariteit een beweging op gang brengt, die voor alle verzekerden goed uitpakt".¹
     
  • Het wetsvoorstel doet geen enkel recht aan de eerder gevraagde inzet op zorginhoudelijke afspraken en de daarbij bereikte resultaten. Uit de in opdracht van VWS uitgevoerde evaluatie blijkt dat het aantal collectiviteiten met zorginhoudelijke afspraken is gestegen van ongeveer 20% naar 90%. Daarnaast blijkt dat het aantal modelpolissen basisverzekering is gedaald van 72 naar 55.

Wij vinden daarom dat dit wetsvoorstel géén doorgang moet vinden zolang er geen redelijk alternatief is om het huidige beleid van werkgevers voort te zetten. De eenvoudigste manier is dat alleen nog werkgevers/branches, zzp-organisaties en patiëntenverenigingen etc. deze afspraken mogen maken, mits daar contractueel vastgelegde inhoudelijke afspraken worden gemaakt die bijdragen aan vitaliteit en gezondheid. Zo wordt de weg afgesloten voor ‘bushaltecollectiviteiten’, die alleen korting bedingen zonder maatschappelijk toegevoegde waarde. Een meer ingrijpende variant kan zijn dat de keuze van de zorgverzekeraar onderdeel wordt gemaakt van het arbeidscontract (net zoals bij arbodienst het geval is). Deze variant verhoudt zich echter slecht tot de huidige keuzevrijheid van Nederlanders om hun eigen zorgverzekeraar te kiezen.

 

Graag bespreken we met het kabinet (SZW en VWS) hoe de vitaliteit op de werkvloer te vergroten vanuit het gezamenlijke belang van een vitale en productieve (beroeps-) bevolking; en aansluitend bij het nieuwe programma Vitaal Bedrijf (onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord uit 2018).

 

Dat doen we graag op korte termijn, omdat de aankondiging van de beoogde afschaffing van de korting op de zorgpremie per 1 januari 2023 er nu al toe leidt dat het animo voor vitaliteitsbeleid in werkgeversland onder druk staat. De eerdere verlaging van de maximale korting van 10% naar 5% heeft er toe geleid dat minder werkenden deelnemen.

 

In dat overleg met het kabinet bespreken we ook graag de kansen voor vitaliteit met digitale vitaliteitsplatforms (zoals Actify en Vitality etc.), die via de bestaande werkgeverscollectiviteiten snel tot de norm kunnen worden gemaakt voor werkenden Nederland. Deze digitale vitaliteitsplatforms ontzorgen mkb'ers, zijn vraag- c.q. behoeftegestuurd en hebben een grote gezondheidspotentie.²


Bijlage: toelichting op onze bezwaren tegen dit wetsvoorstel.

 

¹ https://www.cz.nl/-/media/zakelijk/rapport-maatschappelijke-waarde-van-collectiviteiten.pdf
² Vitale mensen, slimme zorg