Commentaar op Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting, brief aan de VC voor Financiën uit de Tweede Kamer

08-09-2020

Hoogedelgestrenge dames en heren,

 

Met grote bezorgdheid hebben wij kennis genomen van de Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting. Met dit voorstel gaat Nederland onder omstandigheden bedrijven bij vertrek een boete opleggen over alle wereldwijde winst die bedrijven sinds hun oprichting hebben gemaakt. Geen enkel ander land doet dit¹. Dit principe gaat in tegen onze open samenleving die gericht is op de wereld en die ruimte wil bieden aan alle soorten en maten ondernemers om vanuit Nederland hun vleugels uit te slaan. Dat beleid heeft Nederland welvaart gebracht. De impact van dit wetsvoorstel voor bedrijvigheid in Nederland zal fors zijn. Het zet een fiscaal hek om Nederland en legt bedrijven die hier zitten aan de ketting. Dat gaat ten koste van investeringen, economische groei en werkgelegenheid.

 

Tal van ondernemingen in de knel
Het wetsvoorstel zet in de praktijk een rem op meerdere categoriën bedrijven:

  1. NIeuwe bedrijven komen steeds sneller op en opereren eerder en meer over de grenzen heen. Een heffing op een toekomstig vertrek van het hoofdkantoor maakt investeren in nieuwe Nederlandse ondernemingen minder aantrekkelijk dan in hun concurrenten in het buitenland. Het directe effect is dat het voor jonge bedrijven die willen groeien lastiger wordt groeikapitaal aan te trekken. Zij kunnen minder investeren wat ten koste gaat van hun eigen groei en wat weer een weerslag heeft op andere bedrijvigheid en baancreatie hier. In de tweede plaats zullen groeiende ondernemingen uitwijken naar het buitenland om zo makkelijker aan kapitaal te komen voor investeringen. De Nederlandse samenleving verliest dan ook de positieve spin-off activiteiten die gepaard gaan met groeiende en innovatieve ondernemingen.
     
  2. In Nederland gevestigde grote internationaal actieve ondernemingen zienhun handelingsperspectief drastisch ingeperkt. Enerzijds zien we eenuiterste poging om bedrijven hier te houden, tegelijkertijd is er soms eenopenlijk vijandige houding vanuit de politiek jegens diezelfde groepbedrijven. Welke risico’s zijn er dat Nederland voor internationaleondernemingen een sterfhuis wordt waarbij bestaande activiteiten wordenvoortgezet, maar geen groei en uitbouw van nieuwe activiteiten inNederland meer plaatsvindt? Wat betekent dat voor innovatie en daarmeehet toekomstig verdienvermogen en groeipotentieel? Juist deze bedrijvenhebben immers grote spin-off naar het MKB en de R&D in ons land.
     
  3. Voor buitenlandse bedrijven die zich hier willen vestigen om vanuitNederland de EMEA-regio te bedienen, ontstaat nu veel onzekerheid envormt investeren in Nederland een serieus risico. Dat negatieveuitstralingseffect naar buitenlandse investeerders is nu al voelbaar en zalblijven aanhouden. Minder bedrijfsactiviteiten van buitenlandseondernemingen zorgen voor een negatief effect op de werkgelegenheid eneconomische activiteiten in het algemeen.

Tot slot
VNO-NCW gelooft dat een duurzaam sterke economie en een excellent bedrijfsleven onmisbare elementen zijn om te komen tot een sterke, inclusieve maatschappij met kansen voor iedereen. Gelet op de economische repercussies van het wetsvoorstel vragen wij uw Kamer onderhavige spoedwet daadwerkelijk met voorrang te behandelen. De initiatiefnemer vragen wij het advies van de Raad van State snel openbaar te maken.

 

Wij verzoeken uw Kamer bijgaand commentaar bij uw beschouwingen te betrekken. Verder zou het goed zijn als het Kabinet op korte termijn aangeeft hoe het aankijkt tegen dit wetsvoorstel. Daarom is een afschrift van deze brief met bijlage gestuurd aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

 

Hoogachtend,

 

Hans de Boer
Voorzitter VNO-NCW


¹ De enkele landen die een eindafrekening dividendbelasting kennen passen die zeer beperkt toe en zeker niet op de manier zoals voorgesteld in deze spoedwet.

 

Bijlage: Commentaar Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting