Afschaffing korting zorgpremie, gezamenlijke brief aan de VC voor VWS van de Tweede Kamer

31-03-2022

Geachte heer/mevrouw,

 

In de week van 5 april 2022 is het plenaire debat voorzien over de Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting (35872).
Adfiz, AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland en het Verenigd Zorgcollectief roepen u op om tegen de afschaffing van de kortingsmogelijkheid bij de basisverzekering te stemmen.

 

Ook individueel verzekerden hebben voordeel bij korting via verlaging zorgkosten

Het belangrijkste argument voor afschaffing is dat gezonde mensen een onterecht voordeeltje zouden ervaren in ons solidaire zorgstelsel. Dat klopt echter niet, want ook individueel verzekerden blijken voordeel te hebben van de korting die in collectiviteits-afspraken worden afgesproken. Uit een analyse in opdracht van CZ naar de maatschappelijke kosten en baten van zorginhoudelijke afspraken blijkt dat iedere euro die wordt geïnvesteerd in een leefstijlprogramma óók waarde oplevert voor degenen die géén collectieve zorgverzekering afsluiten. Deze waarde ontstaat door de verlaging van de zorgkosten, die zich vertaalt in een lagere zorgpremie voor alle verzekerden. Een relatief kleine korting kan dus een beweging op gang brengen, die voor alle verzekerden goed uitpakt. Daarnaast blijkt dat collectief verzekerden in 2021 gemiddeld 36 euro juist méér premie op jaarbasis betalen dan individueel verzekerden (1.460 euro versus 1.424 euro per jaar).

 

Zorginhoudelijke afspraken voor miljoenen verzekerden staan op het spel

De voorgenomen afschaffing van de collectiviteitskorting zet een streep door de zorginhoudelijke afspraken waar miljoenen verzekerden op dit moment gebruik van kunnen maken, terwijl er nog geen alternatief beschikbaar is. Wij verzoeken u onze bezwaren tegen afschaffing mee te nemen bij uw overwegingen en de minister er bij het Kamerdebat toe op te roepen om zich in te spannen voor de continuatie van de lopende zorginhoudelijke afspraken. Mocht de collectiviteitskorting onverhoopt toch worden afgeschaft per 1 januari 2023, dan zijn alternatieve maatregelen noodzakelijk om reeds gemaakte zorginhoudelijke afspraken ook in de toekomst te kunnen continueren om te voorkomen dat veel zorginhoudelijke afspraken en lopende preventieprogramma’s op de werkvloer komen te vervallen.

 

[...]

 

Met vriendelijke groet,

 

Dr. Rob J. Mulder
Directeur Beleid